Tôi muốn tắt nắng đi/Cho màu đừng nhạt mất/Tôi muốn buộc gió lại/Cho hương đừng bay đi//.../Tôi sung sướng nhưng vội vàng 1 nửa/Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân//Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua/Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già/Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất/Lòng tôi rộng nhưng lượng trời cứ chật/Không cho dài thời trẻ của nhân gian/Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn/Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại/Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi/Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời/.../Chẳng bao giờ, ôi! Chẳng bao giờ nữa...
Loading...